For more information about Media Studies at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
18 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Media Studies at University of Groningen

Are you passionate about news and do you want to report and analyse current affairs? Do you want to know why good journalism is essential in a sustainable society?

The Master's degree in Media Studies offers two completeMaster's tracks, one internationally orientated English-taughttrack, and a Dutch-taughttrack. Both programmes train you to become a professionalreporter and teach you to critically reflect on the nature ofjournalism. You will develop both practical skills and in-depthacademic knowledge.
The theoretical study of journalism makes this programme special.You will learn to reflect on the nature of journalism as aprofession, the future of news reporting and your own position as aprofessional reporter. Eventually you will write a Master's thesisbased on these theoretical reflections.
The programme has a strong practical side as well. You will receivea hands-on multimedia training in a state-of-the-art newsroom.Through various assignments you will learn to turn current eventsinto accessible news items. To further train your skills you willdo an internship.
Both tracks are selective. Please check the programme website formore details on content and admission procedures.

Een gezonde samenleving heeft goede journalistiek nodig. Hoe en waarom is de journalistiek zo aan het veranderen? Hoe maak je zelf onafhankelijke, betrouwbare en boeiende journalistieke verhalen?

Onder het label van de masteropleiding Mediastudies vallen tweevolledige mastertracks: de Nederlandstalige track Journalistieken de Engelstalige track Journalism.In beide programma's word je opgeleid tot verslaggever en leer jekritisch denken over wat journalistiek inhoudt. Je ontwikkelt zowelpraktische vaardigheden als academische kennis. 
Kenmerkend aan dit programma in Groningen is de theoretische blikop de journalistiek. Je denkt na over de aard van de journalistiek,de toekomst van verslaggeving en je eigen positie als ondernemendejournalist. Op basis van deze en andere bespiegelingen schrijf jeuiteindelijk een afstudeerscriptie.
Het programma heeft ook duidelijk een praktische kant. Je krijgtintensieve begeleiding in een moderne newsroom, waarin je leertwerken voor verschillende mediaplatforms als online, televisie,radio en print. Door het lopen van een stage en het doen vanverschillende opdrachten leer je actuele gebeurtenissen om tezetten in toegankelijk en aantrekkelijk nieuws.
Beide tracks hebben een beperkt aantal plaatsen en werken daarommet een decentrale selectieprocedure.

After your studies

Job prospects

After graduation you can pursue a career in journalism. You canwork as a reporter or an editor, using different kinds of media,such as print, radio, television and internet. In addition, you canbecome a researcher at a university or a research institute.Positions like public relations or communications officer are alsopossible, just as policy advisor.

Over 60 percent of alumni work in journalism, on a freelance orcontract basis. Another 20 percent has media related work, likepr/communications officer or copywriter. About 8 percent works aspolicy advisor. A small number of alumni continues studying for asecond master's degree and/or PhD. The master scored a 8.22 out of10 in the Higher Education Monitor 2013 for 'preparation for thejob market'.

De master biedt een uitstekende voorbereiding op dearbeidsmarkt. De meeste alumni werken in de journalistiek, indienst van een nieuwsorganisatie of (steeds vaker) alsfreelancer/zzp'er. Anderen vinden werk op het terrein vancommunicatie en voorlichting, meestal in de non-profitsector of bijde overheid. Ook werk op het gebied van beleidsontwikkeling en-ondersteuning, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek komtregelmatig voor.

Ruim 60 procent van de afgestudeerden gaat werken in dejournalistiek, als freelancer of in dienstverband. Nog eens 20procent doet mediagerelateerd werk, bijvoorbeeld alspr/communicatiemedewerker of zelfstandig tekstschrijver. Zo'n 8procent werkt als beleidsadviseur. Een klein deel van de studentengaat door met een tweede master en/of promotieonderzoek. De HogerOnderwijs Monitor 2013 gaf een 8.22 voor 'voorbereiding op deactuele arbeidsmarkt'.

Job examples

  • PR/communications officer
  • Policy advisor
  • Reporter/editor
Download brochureDownload brochure

Study options for this course

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
All Research universities

Via a pre-master

Additional requirements:
  • knowledge minimum
  • entry test
More information:

Instromen kan met alle WO-bachelors, mits de selectieproceduremet succes wordt doorlopen.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
additional subjectNo further information
assessment interviewNo further information
entry testNo further information
previous education

For both tracks: an internationally recognized Bachelor's degree. For all students in the Dutch-taught track and Dutchstudents in the English-taught track: a 30 ECTS package of coursesin the minor of Media and Journalism Studies (or equivalent coursesat another university).

written requestNo further information

Admission requirements

Specific requirementsMore information
entry testNo further information
language testNo further information
previous education

In principe kun je worden toegelaten met iedere WO-bachelor,mits je door de selectieprocedure komt. Voor de Nederlandstaligetrack en voor Nederlandse studenten in de Engelstalige track geldtdat zij tijdens hun bachelor een pakket van 30 ECTS uit de minorMedia en Journalistieke Cultuur moeten hebben gevolgd (ofvergelijkbare vakken aan een andere universiteit).

written requestNo further information

Numerus Fixus

This programme has a numerus fixus with a maximum of 60 attendees a year.

Voor beide mastertracks geldt een selectieprocedure. Zie dewebsites van de afzonderlijke tracks voor meer details.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play