For more information about Religious Studies at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
BA

How long you will study
36 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
September

International course fees
EUR 8300

All study options

About Religious Studies at University of Groningen

How do religions come into being? How do they affect people and societies? What role does religion play in various cultures and conflicts?

Most cultures are profoundly shaped by religious phenomena. Ofthe seven billion people on Earth, six billion call themselvesreligious. Religion does not occur in isolation; it connects withpeople's daily behaviour, economically, politically, socially, andpsychologically. Wherever there are people, there is religion,always and everywhere. Religion is one of the forces drivinghumankind, which is why knowledge of religion is so important. Thecentral question you will learn to ask yourself is not to whatextent religions are 'true', but how religion affects people'slives and what people do with it. The interaction between religion,culture, and society is the main focus of this bachelor'sprogramme.

In this Bachelor's programme, you will:
› deepen your knowledge of various aspects of the majorreligions in the world (Islam, Buddhism, Hinduism, Christianity andJudaism);
› use different perspectives to analyse religious expressions- texts, rituals and visual art - and place them in their cultural context;
› gain knowledge on concepts underpinning and shaping therelationship between religion and politics from ancient timesthrough to the present day.

Hoe ontstaan religies? Welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten? Is religie zelf een cultureel verschijnsel?

Religie is een alomtegenwoordig en alledaags verschijnsel inpraktisch alle culturen. Van de zeven miljard mensen op aarde noemtzes miljard zich religieus. Wereldwijd bestaan er maar liefst10.000 religieuze stromingen. Religie staat niet op zichzelf, maarhoudt verband met het dagelijkse gedrag van mensen: economisch,politiek, psychologisch en sociaal. Waar mensen zijn, is religie,in alle tijden en waar ook ter wereld. Religie is een van degrootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennisover religie ontzettend belangrijk.

De religiewetenschap bestudeert religie als verschijnsel. Decentrale vraag is niet in hoeverre religies 'waar' zijn, maar hoereligie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen er meedoen. In de Groningse bachelor bestudeer je de grote wereldreligies(islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en jodendom). Jekijkt naar de ontstaansgeschiedenis van deze religies en naar dehedendaagse verschijningsvormen. Vanuit verschillende invalshoeken- zoals psychologie, sociologie, antropologie en filosofie - leerje deze religies te onderzoeken. De samenhang tussen religie,cultuur en samenleving staat bij ons centraal.

After your studies

Job prospects

If you complete a follow-on Master's degree after yourBachelor's degree, you increase your chances on the job market. Ifyou choose a Master's programme at our Faculty, you will do aplacement at an organization, institute or company that is involvedin religion and culture. Most of our graduates end up in one of sixclear job profiles after gaining a Master's degree:

 • Care
 • Policy & Management
 • Education
 • Academia
 • Church
 • Media

In addition, a significant number of our graduates areself-employed in one of these sectors. Below you will find a listof the jobs held by our alumni.

 • Care: spiritual carer at a care institution, independenttherapist.
 • Policy & Management: policy officer / advisor with agovernment institution, cultural institution or political party,staff member/advisor for an aid organization, embassy staff,security advisor to the military, etc.
 • Education: religious studies teacher, education officer
 • Academia: researcher at a university or research institute.
 • Media: journalist, editor.

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt,vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor eenmasterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij eenorganisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religieen cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na hetbehalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijkeberoepsprofielen:

 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Media

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden alszelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandigtherapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij eenoverheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij,medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker,veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatiefmedewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit ofonderzoeksinstelling.
 • Media: journalist, redacteur
 • Zelfstandig Ondernemer: hoofdzakelijk in bovenstaandesectoren.

Job examples

 • docent godsdienst en levensbeschouwing

  Met een bachelordiploma Religiewetenschappen met een educatieveminor kun je lesgeven in godsdienst en levensbeschouwing op 2egraads niveau.

Download brochureDownload brochureDownload brochure

Study options for this course

Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

IELTS: 6.0 (6.0 on each part); TOEFL iBT 80 (minimum 18speaking, 21 writing) (not for native speakers)

previous education

Dutch VWO diploma, a German Abitur, an InternationalBaccalaureate diploma, a European Baccalaureate or another diplomathat is sufficient for acceptance to a Dutch university.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

De studie kan volledig in het Engels gevolgd worden. Nederlandsestudenten met een VWO-diploma hoeven geen taaltoets te doen om deopleiding volledig in het Engels te volgen.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
grade averageNo further information
language test

Dieser Studiengang ist für internationale Studentenzugänglich. Da der Unterricht aber auf Niederländischabgehalten wird, ist es obligatorisch, dass Sie Niederländischausreichend beherrschen. Für die Zulassung zu denniederländischen Studiengängen müssen sie beweisen,dass Sie gute Kenntnisse der niederländischen Sprache haben,indem Sie vor Studienanfang das Staatsexamen NT2-II(Niederländisch als Fremdsprache) bestehen (www.duo.nl). Siekönnen sich durch die Teilnahme an Kursen im Sprachenzentrum(Talencentrum) der Universität Groningen auf das Staatsexamenvorbereiten. Dies dauert etwa ein Jahr.

Das Sprachenzentrum der Universität Groningen bietetdeutschsprachigen Studienbewerbern, die an der UniversitätGroningen studieren, auch eine IntensivKurs Niederländischfür Deutsche Studienbewerber. Dies verkürzt dieVorbereitungsdauer (http://www.rug.nl/(...)-non-native-speakers)

Registration procedure

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je eenuitnodiging voor een matching bijeenkomst in de tweede helft van demaand juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je eenintakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtjezet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn.De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerstejaar. Tijdens de matching bijeenkomst kun je in een gesprek met destudieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is compulsory. The advice is not binding.

Language requirements

ExamMinimum score
IELTS overall band6
IELTS listening6
IELTS reading6
IELTS writing6
IELTS speaking6
TOEFL internet based80

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play